Dé norm voor diabeteszorg en -preventie

Met de NDF Zorgstandaard biedt de Nederlandse Diabetes Federatie alle partijen die bij de zorg betrokken zijn een leidraad bij het verbeteren van de kwaliteit van de zorg voor mensen met (een hoog risico op) diabetes. De Federatie, als koepelorganisatie van patiënten, behandelaars en wetenschappers en daarmee centraal aanspreekpunt binnen het diabetesveld voor overheid en verzekeraars, is hiertoe de partij bij uitstek. Door de norm (gebaseerd op richtlijnen en wetgeving) aan te geven waaraan goede diabeteszorg en preventie moet voldoen, wordt het voor alle partijen in de markt inzichtelijk wat zij kunnen en mogen verwachten in het preventie- en behandelingstraject. Voor de mens met (een hoog risico op) diabetes is deze ondersteuning onontbeerlijk. Een goed geïnformeerde patiënt is beter in staat keuzes te maken, mee te denken in het eigen ziekteproces en zijn eigen gezondheid te bewaken. Zelfmanagement en shared decision making worden verondersteld te leiden tot zelfstandiger, gezonder gedrag. Doordat de zorgvrager een actieve rol kan innemen  en  via zelfmanagement  een aantal activiteiten van de zorgverlener kan overnemen,  is de verwachting dat zorgvraag wordt uitgesteld en/of verminderd. Succesvol zelfmanagement kan vervolgens leiden tot verbetering van de kwaliteit van leven, continuering van actieve participatie in de maatschappij en in zekere mate tot verbetering van de gezondheid en zodoende tot arbeidsbesparing in de zorg. Dit leidt dan tot  lagere kosten bij het managen van diabetes1

Daarnaast biedt de NDF Zorgstandaard kwaliteitsindicatoren om inzicht te krijgen in de geleverde zorg door het meten van prestaties en het vergelijken van uitkomsten. Het gaat dan om uitkomstindicatoren, procesindicatoren, structuurindicatoren  en indicatoren die de patiëntervaringen in de zorg in beeld brengen. Deze kwaliteitsindicatoren hebben zowel een interne werking (verbeteren van de zorg en wetenschappelijke vakontwikkeling) als een externe werking (maatschappelijke verantwoording) waardoor de kwaliteit wordt geborgd.

De mens met diabetes2 of een hoog risico op diabetes staat in de NDF Zorgstandaard centraal. Het uitgangspunt is daarbij dat de mens met (een hoog risico op) diabetes, met ondersteuning van de zorgverlener en binnen zijn mogelijkheden, mede verantwoordelijk is voor de wijze waarop hij met zijn leefstijl en zijn eigen ziekteproces omgaat.

Inclusief preventie!

Het aantal mensen met diabetes blijft schrikbarend stijgen. Er wordt voorzien dat er in 2025 1,3 miljoen mensen met diabetes zullen zijn als er niets wordt gedaan om deze stijgende tendens om te buigen. Het tij kan alleen gekeerd worden door preventie een veel duidelijker plek te geven in de zorg. In zijn algemeenheid geldt dat goede zorg voor chronisch zieken niet langer denkbaar is zonder preventie. Preventie is enerzijds noodzakelijk om het voorkomen van ziekte te beperken (geïndiceerde preventie), anderzijds  kan door preventie het verloop van de ziekte gunstig beïnvloed worden (ziektegerelateerde preventie).

Voetnoot 1

Int J Qual Health Care. 2007 Apr;19(2):90-104. Epub 2007 Feb 2. Performance improvement based on integrated quality management models: what evidence do we have? A systematic literature review. Minkman M, Ahaus K, Huijsman R. / TNO-rapport KvL/P&Z 2010.017 Zelfmanagement als Arbeidsbesparende Innovatie in de Zorg, juni 2010 / RVZ rapport Gezondheid 2.0. Advies uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Den Haag, 2010) / Het Chronic Care Model in Nederland; Achtergrondstudie uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg bij het advies Bekwaam is bevoegd.= (Den Haag, 2011).

Voetnoot 2

Vanwege de leesbaarheid zal in de NDF Zorgstandaard verder gesproken worden over ‘de patiënt’ in plaats van de mens met diabetes.