Disclaimer

Toegang tot en gebruik van de website www.zorgstandaarddiabetes.nl van de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF, hierna ‘de NDF-site’) is onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Gebruik van de NDF-site betekent de volledige aanvaarding van en instemming met deze voorwaarden.

Doel

Alle gegevens en informatie op de NDF-site worden voor informatieve en faciliterende doeleinden ter beschikking gesteld. Hoewel aan de samenstelling en inhoud van de NDF-site de uiterste zorg wordt besteed, kan de NDF niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist zijn.

Aansprakelijkheid

De NDF is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, direct dan wel indirect, die de bezoeker c.q. gebruiker van de NDF-site en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de NDF-site en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de websites verbonden aan de NDF-site.

Intellectuele eigendomsrechten

De NDF-site is eigendom van de Nederlandse Diabetes Federatie. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de NDF-site, waaronder mede begrepen tekst, vormgeving, beelden, logo’s en geluiden, behoren toe aan de NDF of haar licentiegevers.
De informatie op de NDF-site website mag u gebruiken, downloaden, kopiëren en vrij verspreiden, mits hierbij correcte bronvermelding plaatsvindt. De informatie op de NDF-site mag nimmer worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

Koppeling naar websites van derden

De NDF draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites die gelinkt zijn aan de NDF-site, noch voor de informatie, software, producten en services die op of via deze sites te verkrijgen zijn. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. De NDF aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NDF is framing en het maken van een hyperlink naar de NDF-site niet toegestaan.

Toepasselijk recht

Deze voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht. Dergelijke geschillen en vorderingen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.

Wijzigingen van deze voorwaarden

De NDF behoudt zich het recht voor om de voorwaarden waaronder de NDF-site wordt aangeboden zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de NDF-site van kracht zijn.

Privacy

Alle door de gebruiker aan de NDF verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door de NDF aan derden worden bekendgemaakt, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Formulieren op deze site vragen soms om vrijwillige contactinformatie van gebruikers die gebruikt wordt voor het verzenden van informatie of om contact op te nemen. De Nederlandse Diabetes Federatie biedt bezoekers van de NDF-site de mogelijkheid tot het verzoek om aanpassing van persoonsgegevens uit de database of het verzoek tot stopzetting van toekomstige informatieverzending.

Uw reactie kunt u zenden naar:

Nederlandse Diabetes Federatie
Stationsplein 139
T  033 448 08 45
F  033 462 30 53
3818 LE Amersfoort
info@diabetesfederatie.nl
www.diabetesfederatie.nl