Richtlijnen diabeteszorg en –preventie

Standaarden en richtlijnenGenerieke zorgmodulesAanverwante documenten
Diabetes MellitusVoedingAlgemeen
Zelfmanagement
(-educatie)
Stoppen met rokenDiabetes Mellitus
CardiovasculairVoeding
Chronische nierschadeMedicatie
Obesitas
Bewegen
Voeding

Standaarden en richtlijnen

Diabetes Mellitus
Richtlijn Signalering en monitoring van depressieve klachten bij mensen met diabetes
Nederlandse Diabetes Federatie, 2013
Samenvatting Richtlijn Signalering en monitoring van depressieve klachten bij mensen met diabetes
Nederlandse Diabetes Federatie, 2013
Signaleringsvragenlijsten Richtlijn Signalering en monitoring van depressieve klachten bij mensen met diabetes
Nederlandse Diabetes Federatie, 2013
Zorgstandaard Diabetes
Nederlandse Diabetes Federatie, 2015
‘Farmaceutische zorg als integraal onderdeel van de diabeteszorg’
Nederlandse Diabetes Federatie, 2015
Integraal consensusdocument ‘Kwaliteitscriteria voor optimale en doelmatige inzet diabeteshulpmiddelen’
Nederlandse Diabetes Federatie, 2022
Addendum Geïndiceerde preventie van diabetes type 2
Zorgstandaard Diabetes, Nederlandse Diabetes Federatie, 2012
NHG-standaard Diabetes mellitus type 2
Nederlands Huisartsen Genootschap, 2018
Samenvattingskaart NHG-standaard Diabetes mellitus type 2
Nederlands Huisartsen Genootschap, 2013
Diabetes Mellitus Type 2 in de tweede lijn
Nederlandse Internisten Vereniging, 2018
Richtlijn behandeling van kinderen met een diabetische ketoacidose
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, september 2012
Richtlijn Diabetes bij kinderen: insulinepompgebruik
Nederlandse Internisten Vereniging en Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, 2018
Global IDF/ISPAD Guideline for Diabetes in childhood and adolescence
International Diabetes Federation, ISPAD, 2018
Richtlijn diabetische nefropathie
Nederlandse Internisten Vereniging, 2006 (in herziening als onderdeel nieuwe NIV-richtlijn diabetes mellitus in de 2e lijn)
Richtlijn pijnlijke diabetische neuropathie (PDNP)
Nederlandse Internistenvereniging, 2017
Richtlijn diabetische retinopathie 
Nederlandse Internistenvereniging, 2018
Van indicatiestelling tot uitvoering: een multidisciplinaire richtlijn over zelfcontrole van bloedglucosewaarden door mensen met diabetes
EADV, NAD-NDF, 2012
Richtlijn diabetische voet
Nederlandse Internisten Vereniging, 2017
Richtlijn Diabetes en Zwangerschap
Nederlandse Internisten Vereniging, Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie, 2018
Richtlijn Diabetes Mellitus type 2 bij ouderen
Nederlandse Internisten Vereniging, 2018
Multidisciplinaire richtlijn Verantwoorde diabeteszorg bij kwetsbare ouderen thuis en in verzorgings- of verpleeghuizen
Verenso, 2011
Module Zorg op maat voor jongeren met diabetes
Nederlandse Diabetes Federatie, mei 2020
Module Zorg op maat voor ouderen met diabetes
Nederlandse Diabetes Federatie, september 2019
e-Diabetes Mellitus kernset (samenvatting) (2013)
Handreiking toegang Kernsets cardiometabole aandoeningen (2013)

 

Zelfmanagement(-educatie)
Competentieprofiel Zelfmanagement-educatie, NDF 2014
Competentiescan Zelfmanagement-educatie, NDF 2014
Zelfmanagement en Zelfmanagementondersteuning als integraal onderdeel van de diabeteszorg, NDF, versie 1.1 maart 2016

 

Cardiovasculair
Zorgstandaard CVA/TIA
Kennisnetwerk CVA Nederland, in samenwerking met Platform Vitale Vaten, 2012
Multidisciplinaire richtlijn cardiovasculair risicomanagement
Nederlands Huisartsen Genootschap, Nederlandse Internisten Vereniging, Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, 2019
Cardiovasculair risicomanagement M84 (samenvatting)
Nederlands Huisartsen Genootschap, 2019 (herzien ten opzichte van versie 2012)
Praktische handleiding bij de NHG-Standaard CVRM
Nederlands Huisartsen Genootschap, 2019
Richtlijn herseninfarct en hersenbloeding
Nederlandse Vereniging voor Neurologie, 2017 (update 2019)
e-CVRM Kernset (samenvatting) (2013)

 

Chronische Nierschade
Multidisciplinaire richtlijn chronische nierschade
NIV en NHG, 2018
NHG Standaard Chronische Nierschade
NHG 2018
e-Chronische Nierschade kernset (samenvatting) (2013)

 

Obesitas
Zorgstandaard Obesitas
Partnerschap Overgewicht Nederland, 2010
Richtlijn Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen
Medisch Wetenschappelijke Raad van het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO, 2008
NHG-Standaard Obesitas 
Nederlands Huisartsen Genootschap, 2010
Richtlijn morbide obesitas
Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, 2011
e-Obesitas kernset (samenvatting) (2013)

 

Bewegen
KNGF Richtlijn Beroerte 
Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, update klinimetrie 2017
KNGF richtlijn Symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden  
Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, update klinemetrie 2017
KNGF standaard Beweeginterventie coronaire hartziekten
Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, 2009
Module Bewegen voor mensen met (een hoog risico op) diabetes type 2
Nederlandse Diabetes Federatie,  november 2018

Voeding
NDF Voedingsrichtlijn Diabetes v1 november 2020
NDF Voedingsrichtlijn Diabetes, versie 1.3 NDF 2015
NDF Voedingsrichtlijn Diabetes in het kort, NDF 2015
NDF Voedingsrichtlijn Diabetes 2015 – Annex: Frequently Asked Questions (FAQ) voor mensen met diabetes
NDF Voedingsrichtlijn Diabetes 2015 – Annex: Frequently Asked Questions Professionals
Richtlijnen goede voeding
Gezondheidsraad, 2015

 

Generieke zorgmodules

Voeding & Stoppen met roken
Zorgmodule voeding
Partnerschap Overgewicht Nederland, 2012
Zorgmodule Stoppen met Roken
Partnership Stop met Roken, 2009

 

Aanverwante documenten

Algemeen
Zorgstandaarden in model. Rapport over het model voor zorgstandaarden bij chronische ziekten
Coördinatieplatform Zorgstandaarden, 2010
Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg
KNMG, V&VN, KNOV et al., januari 2010

 

Diabetes Mellitus
Consensusdocument “Kwaliteitscriteria voor standaard bloedglucosemeting” 1.2
Nederlandse Diabetes Federatie, 2017 Het Consensusdocument is tevens opgenomen in het Register van Zorginstituut Nederland.
Samenvatting Consensusdocument “Kwaliteitscriteria voor standaard bloedglucosemeting”
Nederlandse Diabetes Federatie, 2017
LESA Diabetes Mellitus
NHG, Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak Diabetes mellitus type 2, 2006
LTA Diabetes mellitus type 2
NHG, Landelijke Transmurale Afspraak Diabetes mellitus type 2, 2012
Diabetes Atlas 2013
International Diabetes Federation, 2013

 

Voeding
Artsenwijzer Diëtetiek
Uitgave Nederlandse Vereniging van Diëtisten, 2017:

 

Medicatie
LESA Chronische medicatie bij astma, COPD en Diabetes Mellitus type 2
Nederlands Huisartsen Genootschap, 2006
LESA Actueel medicatieoverzicht in de eerste lijn
KNMP, NHG, FNT, Verenso, 2010