Scans

Zelfscans geven inzicht in eigen situatie

Direct naar Competentiescan Zelfmanagement-educatie
Direct naar Zelfscan Digitale Gegevensuitwisseling e-Diabetes Kernset

Zelfscans zijn webapplicaties waarmee een individuele zorgverlener, een team of een zorgorganisatie op een eenvoudige en vlotte manier kan toetsen in hoeverre men handelt in lijn van een onderliggende standaard. De zelfscan is bedoeld voor het verkrijgen van inzicht in de eigen situatie en kan worden ingezet als verbeterinstrument. U kunt als gebruiker vaststellen op welke punten verbeteringen mogelijk zijn en u ontvangt tips hoe u dit kunt aanpakken. Met het doorlopen van de zelfscan krijgt u ook inzicht in de inhoud van de onderliggende standaard. Zelfscans ondersteunen zorgverleners en zorgorganisaties in het doorlopen van een verandercyclus door het geven van regie en sturingsinformatie.

De volgende zelfscans zijn ontwikkeld:

Competentiescan Zelfmanagement-educatie bij diabetes

Binnen de gezondheidszorg is steeds meer aandacht voor zelfmanagement, eigen regie en verantwoordelijkheid van patiënten. Voor goed zelfmanagement kan de patiënt echter niet zonder ondersteuning van professionele zorgverleners. Zelfmanagement-educatie is een complexe opdracht waarvoor een palet aan competenties nodig is. De digitale competentiescan is een praktische uitwerking van het ‘Competentieprofiel zelfmanagement-educatie bij diabetes’. De competentiescan is een informatief- en bewustwordingsinstrument.

Met de online Competentiescan Zelfmanagement-educatie kunt u als individuele diabetesprofessional of als diabetesteam (d.m.v. 0 graden feedback of zelfreflectie, 90 of 360 graden feedback) in kaart brengen in hoeverre u over de competenties beschikt. Per competentiegebied kan gescoord worden op een schaal van 1 t/m 4 op de bijbehorende competenties, met onderscheid naar kennis (K) en vaardigheden (V). Vervolgens wordt met het spinnenwebdiagram inzichtelijk gemaakt binnen welke competentiegebieden er een leerbehoefte bestaat.
Indien uit de scan blijkt dat er een leerbehoefte is op het gebied van zelfmanagement-educatie kunt u zich gaan oriënteren op het scholingsaanbod. Het advies voortvloeiend uit de scan biedt kenmerken van scholing en kenmerken van trainingsmodellen. Het advies is bedoeld als hulpmiddel bij het zoeken naar geschikte en aansluitende scholing.

Bedoeld voorindividuele zorgverlener of diabetesteam
Te gebruiken alszelfscan
Geeft informatie overIn hoeverre u en/of uw team over de competenties voor zelfmanagement-educatie beschikt en binnen welke competentiegebieden een leerbehoefte bestaat met aansluitend een advies t.a.v. kenmerken van scholing en trainingsmodellen
Gebaseerd opCompetentieprofiel Zelfmanagement-educatie bij diabetes
Waar te vinden op websitewww.zorgstandaarddiabetes.nl/scans
Te gebruiken in combinatie metHoofdstuk 1 en 2 uit het Competentieprofiel zelfmanagement-educatie m.b.t. definiëring van en visie op zelfmanagement en -educatie en diabetes mellitus in relatie tot zelfmanagement(-educatie)

Zelfscan Digitale Gegevensuitwisseling e-Diabetes Kernset

Voor succesvolle (keten)samenwerking bij chronische ziekten is het delen van informatie cruciaal. Elektronische beschikbaarheid van gegevens bevordert de afstemming tussen alle betrokken partijen omdat patiëntgegevens die relevant zijn voor de zorgverlening snel en efficiënt kunnen worden uitgewisseld.

Met de online Zelfscan Digitale Gegevensuitwisseling kunt u als zorggroep, gezondheidscentrum (of praktijk) op eenvoudige wijze vaststellen waar u staat met betrekking tot de registratie en uitwisseling conform de e-Diabetes Kernset én wat een realistisch doel is om op korte termijn na te streven. Met behulp van een spiderdiagram kunt u in een oogopslag zien welke stap u wilt maken op het gebied van registratie en uitwisseling conform de e-Diabetes Kernset. Bovendien ontvangt u relevante verwijzingen naar het Implementatiehandboek Digitale Gegevensuitwisseling ter ondersteuning van realisatie van uw ambities.

Bedoeld voorzorggroepen, gezondheidscentra of praktijken
Te gebruiken alszelfscan
Geeft
informatie over
Waar u staat met betrekking tot de registratie en uitwisseling conform de e-Diabetes Kernset én wat een realistisch doel is om op korte termijn na te streven
Gebaseerd opNAD-project De realisatie van een gestandaardiseerde e-Diabetes Kernset
Waar te vinden op websiteZorgstandaard Diabetes m.b.t. communicatie
Te gebruiken in combinatie metE-diabetes kernset
Implementatiehandboek digitale gegevensuitwisseling op basis van de e-Diabetes Kernset

Quickscan Zelfcontrole Bloedglucosewaarden

Diabetes doet steeds weer een beroep op het zelfregulerend vermogen van de patiënt. Onder andere de zelfcontrole van bloedglucosewaarden kan een bijdrage leveren aan zelfmanagement van diabetes. Zelfcontrole biedt inzicht in de factoren die bloedglucosewaarden bepalen en kan zo mogelijk bijdragen aan het bereiken van een adequate bloedglucoseregulatie.

Met de online Quickscan Zelfcontrole Bloedglucosewaarden test u of uw dagelijkse praktijkvoering voldoet aan de landelijke (EADV-NDF) multidisciplinaire zelfcontrole richtlijn 2012. U ontvangt per vraag direct feedback op uw werkwijze en, indien nodig, krijgt u een aanbeveling vanuit de richtlijn.

Bedoeld voorindividuele zorgverlener of team
Te gebruiken alszelfscan
Geeft informatie overin welke mate werkt u volgens de richtlijn Zelfcontrole
Gebaseerd opNAD-project Multidisciplinaire richtlijn zelfcontrole
Waar te vinden op websiteZorgstandaard Diabetes m.b.t. zelfmanagement
Te gebruiken in combinatie metRichtlijn zelfcontrole