Benchmarking

Op cliëntniveau biedt de registratie van uitkomsten de mogelijkheid op individueel niveau de effectiviteit van interventies bij te houden. Ook wordt snel zichtbaar of afspraken worden nagekomen en of doelen zoals gesteld in het individueel zorgplan, kunnen worden behaald en of aanpassing van die doelen gewenst is.

Benchmarking is er op gericht uiteindelijk volgens de opgestelde normen te werken. In het zorgprogramma voor de geïndiceerde preventie wordt aangesloten bij het kwaliteitsbeleid dat opgesteld is voor de diabeteszorg in de betreffende setting (bv binnen een diabeteszorggroep). Voor de diabeteszorg wordt het kwaliteitsbeleid binnen de zorgketen vastgesteld en doelen worden daaraan verbonden. Als de, binnen de norm gestelde, doelen niet worden gehaald, wordt een verbeterplan opgesteld voor het volgende jaar. Documenten voor kwaliteitsbewaking bevatten naast instructies voor de verzameling van uitkomst, structuur en procesparameters, ook instructies over hoe gegevens moeten worden bewaard, herzien, vernietigd en voor wie gegevens wel of niet toegankelijk zijn. Er bestaat een procedure om toestemming aan de mens met diabetes te vragen over gebruik van anonieme, geaggregeerde (kwaliteits)gegevens. Door het multidisciplinaire team wordt tenminste jaarlijks de resultaten van de behandeling op groepsniveau besproken, zo mogelijk in vergelijking met andere teams/zorggroepen.

Voeg toe aan printlijst