Samenwerking leefstijlaanbod

Het is van belang dat een verbinding tussen (eerstelijns)zorg en lokaal leefstijlaanbod aanwezig is. Dit bevordert de doorstroom naar het leefstijlaanbod dat lokaal georganiseerd is en een adequate opvang binnen dat leefstijlaanbod. Lokaal leefstijlaanbod op het gebied van bewegen en voeding kan door vele verschillende partijen worden aangeboden. Te denken valt aan GGD, thuiszorg-, welzijnsorganisaties, lokale beweegaanbieders of private partijen zoals sportscholen en -verenigingen.

Om aansluiting te realiseren tussen de eerstelijnszorg en het lokaal leefstijlaanbod, spelen gemeentelijke organisaties een belangrijke rol bij de ondersteuning en het faciliteren van lokaal leefstijlaanbod. Het is hierbij belangrijk dat zorgverleners en lokale organisaties samenwerken en duidelijke afspraken maken over de onderlinge taakverdeling. In de praktijk worden deze taken vaak (adequaat) vervuld door de Regionale Ondersteuningsstructuren (ROS’en) welke  integratie en samenwerking binnen de eerstelijnszorg stimuleren èn de regionale GGD-en (veelal als adviseurs van de gemeente), of kunnen zij naar organisaties doorverwijzen die deze taken vervullen. Hieronder worden, ter illustratie, deze taken ten behoeve van diabetespreventie beschreven.

Binnen de eerste lijn heeft de ROS  als taak het ondersteunen van professionals in de eerstelijnszorg. De ROS kan zorgen dat alle benodigde randvoorwaarden binnen de eerstelijnszorg aanwezig zijn voor het uitvoeren van diabetespreventie. Zij kan bijvoorbeeld het multidisciplinaire team ondersteuning bieden bij het opstellen van het zorgprogramma. Tevens kan de ROS ondersteuning bieden bij het maken van afspraken en afstemmen met lokale leefstijlaanbieders. Een andere taak van de ROS zou het organiseren en stimuleren van bij- of nascholing kunnen zijn.

De GGD-en kunnen een belangrijke rol vervullen bij het in kaart brengen van het bestaande lokale leefstijlaanbod. Belangrijk aandachtspunt is hierbij dat het leefstijlaanbod adequaat is voor mensen met ‘gestoorde nuchtere glucosewaarden’. Indien dit aanbod ontoereikend is, kan de GGD het creëren van voldoende leefstijlaanbod in de regio stimuleren. In overleg met betrokken organisaties en de gemeenten bekijkt de GGD of meer aanbod haalbaar is en wordt met bijvoorbeeld thuiszorg, welzijnsorganisaties, zorgverzekeraars en overige partners in een samenwerkingsverband overleg gevoerd over de haalbaarheid van extra aanbod. De GGD kan tevens de continuïteit van het lokale leefstijlaanbod stimuleren.

Voeg toe aan printlijst