Multidisciplinaire aanpak

Voor mensen die een indicatie hebben voor preventieve behandeling gericht op het voorkomen van Diabetes Mellitus type 2 vindt de geïndiceerde preventie plaats in afstemming met de behandelend (huis)arts. Deze arts maakt als medisch behandelaar deel uit van een multidisciplinaire groep professionals. Hieronder wordt verstaan ‘zorgaanbieders van diverse disciplines die zorgonderdelen in samenhang en in samenwerking met de betreffende cliënt aan de cliënt leveren’.

Bij ‘gestoorde nuchtere glucosewaarden’ waarbij de behandeling veelal bestaat uit aanpassingen in de leefstijl, zijn meerdere disciplines betrokken bij de preventieve behandeling. Dit vereist de nodige organisatie en afstemming tussen de zorg- en preventieprofessionals. Het gaat om multidisciplinaire verleende zorg waarbij de cliënt centraal staat. De betrokken disciplines werken conform het door hen opgestelde zorgprogramma. Onder een zorgprogramma wordt verstaan een set afspraken over de zorgverlening aan een omschreven doelgroep. Binnen het zorgprogramma zijn verantwoordelijkheden voor de preventieve zorg helder omschreven.

Er wordt bij voorkeur gewerkt met een centraal patiëntendossier zodat zorgverleners op de hoogte zijn van elkaars handelen, resultaten en gemaakte afspraken. Met het oog op doelmatigheid zijn de doelen uit het individueel zorgplan uitgangspunt voor de preventieve behandeling.

Voeg toe aan printlijst