Therapietrouw

Therapietrouw is de mate waarin het kind (en zijn ouders) de behandeling uitvoert in overeenstemming met de afspraken die hij heeft gemaakt met zijn behandelaar. Het gaat hierbij om de juiste toediening en inname van medicatie, het eventueel aanpassen van de leefstijl en het nakomen van afspraken op spreekuren. Het kind en diens ouders en de adolescent (en ouders) zijn niet alléén verantwoordelijk voor therapietrouw. De leden van het behandelteam hebben de verantwoordelijkheid m.b.t. het uitvoeren van de gemaakte afspraken – daar waar mogelijk en haalbaar – te faciliteren. De apotheker vervult een signalerende en begeleidende rol bij onder- of overgebruik van medicatie en door de apotheker geleverde diabeteshulpmiddelen. Adolescenten in de transitiefase vergen extra aandacht van het behandelteam.

Ieder behandelteam dient te beschikken over een protocol waarin het beleid wordt beschreven in geval van ‘no show’. Er is vastgelegd welke acties achtereenvolgens ondernomen worden indien de patiënt niet verschijnt op het spreekuur. Tevens dient ieder multidisciplinair behandelteam te beschikken over een protocol waarin het beleid wordt beschreven met betrekking tot de signalering van en zorg rond het niet volgens voorschrift nemen van de medicatie (medicatietrouw). Periodieke evaluatie van de medicatie, begeleiding en een zorgvuldige gegevensoverdracht zijn hierbij noodzakelijk. Jaarlijks dient de huisarts schriftelijk op de hoogte gesteld te worden van de voortgang van de behandeling.

Voeg toe aan printlijst