Verantwoordelijk- en bevoegdheden

Het kinderdiabetesteam is ingebed in de tweede of derde lijn. De rechtstreekse bereikbaarheid van een lid van het team, dus zonder tussenkomst van een derde persoon, is gegarandeerd gedurende 24 uur per dag en is ingebed in de bestaande 24-uurs bereikbaarheid van de ziekenhuisorganisatie of een diabetescentrum dat samenwerkt met een ziekenhuis. De kinderarts is de medisch eindverantwoordelijke voor zowel de goede organisatie als de kwaliteit van de geleverde zorg. Hij is het aanspreekpunt voor alle leden van het kinderdiabetesteam en voor de overige, op indicatie, bij de zorg betrokken disciplines. De zorg wordt door alle disciplines uitgevoerd volgens de NDF Zorgstandaard, de NDF richtlijnen, de PAZ richtlijnen, de NVK richtlijnen, de internationale richtlijnen en de ISPAD guidelines.

Voor alle professionals binnen het kinderdiabetesteam gelden eisen wat betreft de vakbekwaamheid, mede bijgehouden door bij- en nascholing. Deze eisen gelden uiteraard ook voor de professionals waarmee structurele werkafspraken worden gemaakt. Voor ieder teamlid moet het duidelijk zijn tot welk niveau hij de zorg kan leveren en op welk moment hij of zij moet doorverwijzen naar een collega/andere discipline, waarbij een koppeling aanwezig is met de per beroepsbeoefenaar beschreven kwaliteitskenmerken. Het niveau van de geboden zorg is ook voor het kind en de ouders inzichtelijk. Daarnaast is het duidelijk wie medisch eindverantwoordelijk is, wie van het team waarvoor aanspreekbaar is en in welke situaties het kind moet worden doorverwezen naar een andere discipline.

Bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden van de disciplines in het kinderdiabetesteam zijn, ten behoeve van efficiënte en effectieve zorg, op elkaar afgestemd. De leden van het team zijn bevoegd en bekwaam tot het uitvoeren van hun werkzaamheden zoals omschreven in de Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG). De herschikking van taken is formeel geregeld in het kinderdiabetesteam, binnen de mogelijkheden en regels van de Wet BIG. De in opdracht van de behandelende kinderarts door een ander lid van het team te verrichten handelingen zijn schriftelijk vastgelegd in een protocol.

De huisarts heeft verantwoordelijkheden bij:

  • Het stellen van de diagnose, hierbij gebruik makend van de telefonische consultfunctie van de specialist en, na overleg, verwijzen middels een spoedconsult voor verdere diagnostiek en behandeling
  • Het op indicatie betrokken zijn bij psychosociaal overleg in het ziekenhuis
  • Het stimuleren om de begeleiding en behandeling in het ziekenhuis te laten plaatsvinden indien het kind met diabetes zich onttrekt aan de behandeling of de patiënt doorverwijzen naar een ander kinderdiabetesteam. In dit geval dient de oorspronkelijke kinderarts daarvan op de hoogte te worden gebracht door middel van adequate informatie overdracht en het vastleggen van de verantwoordelijkheden.

De openbaar apotheker draagt zorg dat de patiënt de medicatie krijgt en deze volgens voorschrift gebruikt. Hij heeft daarbij conform het NDF document ‘Farmaceutische zorg als integraal onderdeel van de diabeteszorg’ (NDF, 2015), het “Consensusdocument  kwaliteitscriteria standaard bloedglucosemeting (NDF, 2017)”en de hierover gemaakte regionale afspraken verantwoordelijkheden ten aanzien van1:

  • Medicatiebewaking
  • Het terugverwijzen naar het ziekenhuis indien het kind met diabetes zich onttrekt aan de medicamenteuze behandeling
  • Onder- of overgebruik van medicatie en eventueel door de apotheek geleverde diabeteshulpmiddelen
  • Voorlichten van de patiënt over genees- en hulpmiddelen

Specifiek rond de borging van de kwaliteit van de standaard bloedglucosemeting zijn er regionale afspraken gemaakt over de taken en verantwoordelijkheden van fabrikanten, zorgverleners en zorgverzekeraars2..

De kinderarts van het kinderdiabetesteam is verantwoordelijk voor een accurate elektronische registratie van alle relevante diabeteszorggegevens van het door het team behandelde kind met diabetes. Alle leden van het kinderdiabetesteam hebben toegang tot het patiënten dossier en houden in het dossier hun gegevens bij. De kinderdiabetesverpleegkundige vervult hierbij veelal een centrale rol.

Voeg toe aan printlijst
Voetnoot 1

Zie ook KNMP Richtlijn medicatiebewaking (samenvattingskaart mei 2011) en KNMP Richtlijn Medicatiebeoordeling (2013).

Voetnoot 2

Consensusdocument kwaliteitscriteria standaard bloedglucosemeting (NDF, 2017)