Algemeen

De inhoud van de zorg voor mensen met diabetes type 2 zoals beschreven in deze NDF Zorgstandaard is gebaseerd op de meest recente NHG-standaard Diabetes Mellitus type 2, de meest recente netwerkrichtlijn Diabetes mellitus type 2 in de tweede lijn en NDF kwaliteitsstandaarden. In deze standaard wordt beschreven welke medische interventies nodig zijn, welke educatie noodzakelijk is, welke adviezen er met betrekking tot de leefstijl gegeven moeten worden en in welke situaties consultatie van of verwijzing naar een andere hulpverlener met specifieke deskundigheden wenselijk is.

Het verloop van het ziekteproces en de bijbehorende behandeling worden gemonitord door het multidisciplinair behandelteam onder verantwoordelijkheid van de behandelend huisarts en/of behandelend specialist. Huisartsen en internisten handelen hierbij  conform de Landelijke Transmurale Afspraken (LTA DM type 2) en maken  in regionaal verband werkafspraken over de onderlinge taakverdeling.

Diabeteszorg is altijd zorg-op-maat. De patiënt zelf speelt een sleutelrol bij planning, uitvoering, evaluatie en bijsturing van de behandeling en begeleiding. De verantwoordelijke zorgverlener stelt waar mogelijk het beleid vast in samenspraak met de patiënt – indien nodig in overleg met andere zorgverleners zoals de praktijkondersteuner, de diabetesverpleegkundige, de diëtist, fysiotherapeut of apotheker. Er wordt hierbij rekening gehouden met diens specifieke omstandigheden en de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt wordt erkend. De patiënt dient hiertoe volledig geïnformeerd te zijn over de ziekte, de behandelmogelijkheden en het eigen behandelplan.

Voeg toe aan printlijst