Kwaliteitsindicatoren

Algemeen
Indicatoren voor volwassenen met diabetes type 2

Algemeen

Betrouwbare en actuele data vormen de basis voor door het veld geformuleerde kwaliteitsindicatoren. De NDF is als ontwikkelaar en beheerder van de NDF Zorgstandaard verantwoordelijk voor de multidisciplinaire vaststelling van een set van kwaliteitsindicatoren die van toepassing is op de in de Zorgstandaard beschreven zorg, zowel wat betreft inhoud als wat betreft organisatie. De NDF destilleert deze multidisciplinaire set uit bestaande door beroepsorganisaties zelf vastgestelde sets van indicatoren.

De ontwikkeling van indicatoren is daarmee in principe de verantwoordelijkheid van de verschillende bij de NDF aangesloten beroepsorganisaties zelf. Het is daarbij belangrijk dat de organisaties er voor zorgen dat de ontwikkelde indicatoren zoveel als mogelijk op elkaar aansluiten. De NDF is als koepel, daar waar het niet door het veld zelf opgepakt wordt, de aangewezen partij om het voortouw te nemen in de formulering van relevante structuur- en organisatie -indicatoren. Eén en ander uiteraard in samenspraak met haar lidorganisaties.

Indicatoren zijn niet statisch, om die reden wordt aanbevolen voor de meest recente versie van beroepsspecifieke indicatoren te kijken bij de eigen beroepsvereniging. Als aanpassingen aan beroepsspecifieke sets consequenties hebben voor de multidisciplinaire NDF set, worden deze meegenomen in de eerstvolgende actualisatieronde.

Omdat de toepasbaarheid van de verschillende indicatoren op korte termijn varieert ofwel omdat bepaalde begrippen uit de set nog onvoldoende zijn geoperationaliseerd, zijn de in de NDF Zorgstandaard opgenomen indicatoren verdeeld in drie verschillende fases. Er is voor gekozen om wel alle indicatoren, ongeacht de fase, al te benoemen in de NDF Zorgstandaard teneinde zicht te blijven houden op de totale set aan multidisciplinaire indicatoren waaraan de interne kwaliteit van zorg van een keten op termijn zou kunnen worden afgemeten.

De fasering van de verschillende indicatoren is als volgt:

  • Fase 1
    De kwaliteitsindicatoren uit fase 1 zijn op korte termijn toe te passen en kunnen al door zorgketens worden geleverd
  • Fase 2
    De kwaliteitsindicatoren in fase 2 hebben nadere operationalisatie nodig en/of moeten aan een praktijktest worden onderworpen. Het kan ook gaan om indicatoren waarbij het voor de oplevering noodzakelijk is bestanden van verschillende zorgverleners te koppelen. Op dit moment zijn de ICT-voorzieningen vaak nog te beperkt om dit te realiseren. Er bestaat dus nadrukkelijk nog geen consensus over deze indicatoren
  • Fase 3
    Kwaliteitsindicatoren in fase 3 dienen nog volledig geoperationaliseerd te worden, waarna ze als fase 2 indicatoren aan een praktijktest moeten worden onderworpen

Indicatoren voor volwassenen met diabetes type 2

Vanaf 2009 werkt de NDF aan de completering van de NDF Zorgstandaard met actuele, valide en betrouwbare kwaliteitsindicatoren. Als eerste fase in dit traject is eind 2010 een set aan medisch zorginhoudelijke indicatoren vastgesteld. Deze set betreft de zorg aan patiёnten met diabetes type 2 waarvan de huisarts eindverantwoordelijk hoofdbehandelaar is. De set zal zich in de toekomst verder uitbreiden met indicatoren voor de groep patiёnten met diabetes type 2 die geïndiceerd is voor behandeling in de tweede lijn, leefstijl gerelateerde indicatoren (voeding/ bewegen), organisatorische indicatoren en indicatoren voor cliёntervaring. Completering van de NDF Zorgstandaard en nieuw beschikbaar komende richtlijnen zullen blijven leiden tot de aanscherping van bestaande indicatoren en de ontwikkeling van nieuwe indicatoren. Streven zal blijven de set aan kwaliteitsindicatoren overzichtelijk en in de praktijk uitvoerbaar te houden. De set met fase 1 indicatoren is door negen van de tien NDF lidorganisaties geaccordeerd. De Nederlandsche Internisten Vereeniging (NIV) heeft aangegeven dat de set op dit moment nog te weinig rekening houdt met het specifieke karakter van de patiёnten die in de tweede lijn terecht komen.

De fase 1 indicatoren voor diabetes type 2 zijn vastgesteld door NDF en NHG en worden sinds 2011 uitgevraagd over voorgaande jaren. Deze set bevat 17 fase 1 indicatoren verdeeld over acht onderwerpen. Alle indicatoren kunnen worden gevuld met de gegevens uit de e-Diabetes Kernset en de indicatoren komen inhoudelijk overeen met de publieke indicatorenset van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Voor de operationalisatie van de indicatoren wordt geadviseerd aan te sluiten bij de door het NHG gehanteerde operationalisatie.

De fase 2 indicatoren voor diabetes type 2 zijn ingebracht door de NVD, als eerste aanzet tot een uitbreiding van de set met leefstijl gerelateerde indicatoren.

 

Voeg toe aan printlijst