Verschillende kwaliteitsindicatoren

De NDF ziet het verwerven van inzicht in de kwaliteit van de diabeteszorg, inclusief de geïndiceerde preventie, als een van de belangrijkste onderdelen voor het funderen van haar beleid. Het gaat hierbij om het verbeteren van zowel de organisatie als de uitkomsten van de zorg. Uiteindelijk moet alles leiden tot optimale uitkomsten van de preventieve diabeteszorg. Voor de uitvoer van kwaliteitsbeleid zijn kennis en inzicht onmisbaar. Dit vereist onder meer de beschikbaarheid van betrouwbare en actuele data over de kwaliteit, de veiligheid, de doelmatigheid en de toegankelijkheid van de zorg. Deze worden meetbaar gemaakt door middel van indicatoren.

Conform de zorgstandaarden in model, wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende kwaliteitsindicatoren:

  • Procesindicatoren. De procesindicatoren weerspiegelen de uitvoering van het individuele zorgproces. Zij geven informatie over de handelingen die binnen een zorgproces worden uitgevoerd om kwaliteit te leveren. Bijvoorbeeld: Percentage cliënten met ‘gestoorde nuchtere glucosewaarden’ bij wie jaarlijks de nuchtere bloedglucose is gemeten.
  • Uitkomstindicatoren. De uitkomstindicatoren weerspiegelen de uitkomst van het individuele zorgproces. Zij geven een indicatie over de uitkomst van de zorg. Bijvoorbeeld: Percentage cliënten met ‘gestoorde nuchtere glucosewaarden’ met een nuchtere bloedglucose gelijk aan of lager dan 6,0 mmol/l.
  • Structuurindicatoren. De structuurindicatoren weerspiegelen de kwaliteit van de ketenorganisatie; geven informatie over de organisatorische voorwaarden waarbinnen verantwoorde zorg kan worden geleverd. Bijvoorbeeld: mate waarin de multidisciplinaire groep voldoet aan de kwaliteitseisen wat betreft de organisatie van de geïndiceerde preventie.

De hier opgenomen set kwaliteitsindicatoren is opgesteld ten behoeve van de reflectie op het eigen handelen en de interne kwaliteitsbevordering. Daarnaast kunnen de uitkomsten gebruikt worden om de ontwikkeling binnen een bepaalde periode binnen de (zorg)groep te volgen. De uitkomsten kunnen tevens vergeleken worden met de richtlijnen (evidence based) of met de data van andere multidisciplinair samenwerkende (zorg)groepen (benchmark).

Voeg toe aan printlijst