Centrale zorgverlener

Bij ‘gestoorde nuchtere glucosewaarden’ komt de cliënt in aanmerking voor een preventieve behandeling waarbij verschillende professionals samenwerken om de cliënt integrale zorg te bieden. Het is essentieel dat daarbij één zorgverlener als vast aanspreekpunt voor de cliënt fungeert.

Bij de preventieve behandeling van de cliënt heeft de centrale zorgverlener een duidelijk ondersteunende rol. De centrale zorgverlener coacht, informeert en verwijst cliënten met een verhoogde kans op het ontwikkelen van diabetes om hun leefstijl te verbeteren. De zorgverlener besluit niet eenzijdig wat de cliënt allemaal moet doen, maar overlegt met de cliënt welke verbeteringen en op welke manier deze in de leefstijl gerealiseerd kunnen worden. De centrale zorgverlener adviseert over de behandelvormen die een cliënt op dat moment nodig heeft. De betrokken zorgverleners en de cliënt stellen in gezamenlijkheid een individueel zorgplan op.

De centrale zorgverlener dient goed bereikbaar en beschikbaar te zijn voor de cliënt. Er wordt gestreefd naar een gelijkwaardige relatie op basis van onderling vertrouwen. De cliënt moet kunnen terugvallen op deze centrale zorgverlener. Voor de cliënt fungeert de centrale zorgverlener als aanspreekpunt. De cliënt beschikt over schriftelijke informatie met naam en bereikbaarheidsgegevens van zijn centrale zorgverlener.

De centrale zorgverlener ziet er op toe dat:

  • Afspraken aansluiten op individuele behoeften, wensen en mogelijkheden van de cliënt;
  • Afspraken over de behandeling en de behandeldoelen afgestemd worden met de cliënt;
  • Afspraken zoals vastgelegd in het individueel zorgplan, worden nageleefd door zowel de betrokken zorgverleners als de cliënt.

De centrale zorgverlener zorgt er tevens voor dat binnen het multidisciplinair samenwerkingsverband afspraken, taken en acties goed op elkaar worden afgestemd. De centrale zorgverlener overziet het multidisciplinaire proces, onderhoudt contacten met alle betrokken disciplines en stuurt het afstemmingsproces aan.

Welke zorgverlener deze centrale rol op zich neemt, verschilt per setting, praktijksituatie en afspraken van het multidisciplinaire team binnen het zorgprogramma. Omwille van de continuïteit is het streven dat één persoon langdurig als centrale zorgverlener optreedt.

Voeg toe aan printlijst