Verantwoordelijk- en bevoegdheden

Eerste lijn

De bereikbaarheid van de eindverantwoordelijk behandelend huisarts is gegarandeerd gedurende 24 uur per dag en is ingebed in de bestaande 24-uurs bereikbaarheid van de huisarts.

De medisch eindverantwoordelijke waarmee de patiënt de behandelingsovereenkomst is aangegaan, is verantwoordelijk voor de goede organisatie van de zorg en het aanspreekpunt voor alle bij de behandeling betrokken zorgverleners. De zorg wordt door alle disciplines uitgevoerd volgens de NDF Zorgstandaard en onderliggende richtlijnen.

Voor alle bij de behandeling betrokken zorgverleners gelden eisen wat betreft de vakbekwaamheid, mede bijgehouden door bij- en nascholing. Daarnaast moet het voor iedere betrokken zorgverlener  duidelijk zijn tot welk niveau hij de zorg kan leveren en op welk moment hij of zij moet doorverwijzen naar een collega/andere discipline. Hierbij is een koppeling aanwezig met de per beroepsbeoefenaar in recente kwaliteitsstandaarden beschreven kwaliteitskenmerken1. Het niveau van geboden zorg is ook voor de patiënt inzichtelijk. Er is duidelijk wie medisch eindverantwoordelijk is, wie de behandelaars zijn, wie van het team waarvoor aanspreekbaar is en in welke situaties de patiënt moet worden doorverwezen naar een andere discipline. Er is toegang tot psychologische en psychiatrische expertise voor patiënten met depressieve klachten die daarvoor in aanmerking komen. Om depressieve klachten in de praktijk te kunnen signaleren en monitoren, is er een door de betrokken zorgverleners gedragen, integrale visie op medische- en psychosociale diabeteszorg.

Bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden van betrokken disciplines en zorgverleners zijn ten behoeve van efficiënte en effectieve zorg, op elkaar afgestemd. De in opdracht van de behandelend (huis)arts door een andere zorgprofessional te verrichten handelingen zijn schriftelijk vastgelegd. De volgens standaarden en richtlijnen te leveren zorg is vastgelegd in schriftelijke werkafspraken. De bij de behandeling betrokken zorgprofessionals zijn daarbij bevoegd en bekwaam tot het uitvoeren van hun werkzaamheden zoals omschreven in de Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG). Taken in de diabeteszorg kunnen geheel of deels worden verricht door een arts, een diabetesverpleegkundige, een diëtist, een praktijkassistent of een praktijkondersteuner, een fysiotherapeut of openbaar apotheker, een medisch pedicure of podotherapeut en een (medisch) psycholoog. Alle betrokken professionals zijn adequaat (na)geschoold en beschikken over deskundigheid conform de registratie van hun beroepsgroep. De herschikking van taken is formeel geregeld, binnen de mogelijkheden en regels van de Wet BIG.

De afgestemde taakverdeling kan per thema verschillen en kan variëren afhankelijk van patiëntkenmerken (risicoprofiel, co/multimorbiditeit, leeftijd, de fase in het ziekteproces, polyfarmacie en de wensen van de patiënt) dan wel specifieke patiëntengroepen.  Met betrekking tot de borging van de kwaliteit van de standaard bloedglucosemeting hebben, conform het “NDF Consensusdocument  kwaliteitscriteria standaard bloedglucosemeting (2017)”, ook fabrikanten, leveranciers en zorgverzekeraars een rol.

Voor het bieden van de optimale zorg aan de patiënt zijn adequate gegevensuitwisseling en een gestandaardiseerde transparante dossiervorming absolute randvoorwaarden. Door het achterblijven van de ontwikkelingen op het gebied van ICT is het echter tot op heden nog lang niet altijd mogelijk op de plaats waar de zorg wordt geleverd de juiste gegevens ter beschikking te hebben.

Tweede lijn

De bereikbaarheid van de eindverantwoordelijk hoofdbehandelaar is gegarandeerd gedurende 24 uur per dag en is ingebed in de bestaande 24-uurs bereikbaarheid.

De medisch eindverantwoordelijke hoofdbehandelaar waarmee de patiënt de behandelingsovereenkomst is aangegaan, is verantwoordelijk voor de goede organisatie van de zorg en het aanspreekpunt voor alle bij de behandeling betrokken zorgverleners. De zorg wordt door alle disciplines uitgevoerd volgens de NDF Zorgstandaard en onderliggende richtlijnen.

Voor alle bij de behandeling betrokken zorgverleners gelden eisen wat betreft de vakbekwaamheid, mede bijgehouden door bij- en nascholing. Daarnaast moet het voor iedere betrokken zorgverlener  duidelijk zijn tot welk niveau hij de zorg kan leveren en op welk moment hij of zij moet doorverwijzen naar een collega/andere discipline. Hierbij is een koppeling aanwezig met de per beroepsbeoefenaar in recente kwaliteitsstandaarden beschreven kwaliteitskenmerken2. Het niveau van geboden zorg is ook voor de patiënt inzichtelijk. Er is duidelijk wie medisch eindverantwoordelijk is, wie de behandelaars zijn, wie van de betrokken zorgprofessionals waarvoor aanspreekbaar is en in welke situaties de patiënt moet worden doorverwezen naar een andere discipline. Er is toegang tot psychologische en psychiatrische expertise voor patiënten met depressieve klachten die daarvoor in aanmerking komen. Om depressieve klachten in de praktijk te kunnen signaleren en monitoren, is er een door de betrokken zorgverleners gedragen, integrale visie op medische- en psychosociale diabeteszorg.

Bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden van betrokken disciplines en zorgverleners zijn ten behoeve van efficiënte en effectieve zorg, op elkaar afgestemd. De in opdracht van de medisch eindverantwoordelijke hoofdbehandelaar  door een andere zorgprofessional te verrichten handelingen zijn schriftelijk vastgelegd. De volgens standaarden en richtlijnen te leveren zorg is vastgelegd in schriftelijke werkafspraken. De bij de behandeling betrokken zorgprofessionals zijn daarbij bevoegd en bekwaam tot het uitvoeren van hun werkzaamheden zoals omschreven in de Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG). Taken in de diabeteszorg in de tweede lijn kunnen geheel of deels worden verricht door een medisch specialist (internist, neuroloog, nefroloog, cardioloog, vaatchirurg) een diabetesverpleegkundige, een diëtist, een fysiotherapeut of apotheker, een professional die deel uitmaakt van het voetenteam (revalidatiearts, orthopedisch schoentechnicus, (diabetes)podotherapeut of een gipsverbandmeester) en een (medisch) psycholoog. Alle betrokken professionals zijn adequaat (na)geschoold en beschikken over deskundigheid conform de registratie van hun beroepsgroep. De herschikking van taken is formeel geregeld, binnen de mogelijkheden en regels van de Wet BIG.

De afgestemde taakverdeling kan per thema verschillen en kan variëren afhankelijk van patiëntkenmerken (risicoprofiel, co/multimorbiditeit, leeftijd, de fase in het ziekteproces, polyfarmacie en de wensen van de patiënt) dan wel specifieke patiëntengroepen.

Met betrekking tot de borging van de kwaliteit van de standaard bloedglucosemeting hebben, conform het “Consensusdocument  kwaliteitscriteria standaard bloedglucosemeting”, ook fabrikanten, leveranciers en zorgverzekeraars een rol.

Voor het bieden van de optimale zorg aan de patiënt zijn adequate gegevensuitwisseling en een gestandaardiseerde transparante dossiervorming absolute randvoorwaarden. Door het achterblijven van de ontwikkelingen op het gebied van ICT is het echter tot op heden nog lang niet altijd mogelijk op de plaats waar de zorg wordt geleverd de juiste gegevens ter beschikking te hebben.

 

 

Voeg toe aan printlijst
Voetnoot 1

NHG Standaard DM 2 (2018), NIV netwerkrichtlijn Diabetische Voet (2017), Zorgmodule Voeding (2012), NDF Voedingsrichtlijn Diabetes (2015) , NDF Consensusdocument Kwaliteitscriteria standaard bloedglucosemeting (2017)

Voetnoot 2

LTA Diabetes Mellitus Type 2 (2012), NIV netwerkrichtlijn Diabetische Voet (2017), Zorgmodule Voeding (2012), NDF Voedingsrichtlijn Diabetes (2015) , NDF Consensusdocument ‘Kwaliteitscriteria standaard bloedglucosemeting’ (2017), NDF Consensusdocument ‘Kwaliteitscriteria voor optimale en doelmatige
inzet insulinepomptherapie en hulpmiddelen’, NDF 2015